תדריך בנושא רישוי ובניה

מחלקת ההנדסה מביאה לשירותכם תדריך מלא בנושא תכנון, רישוי ובנייה.

התדריך מאפשר לכל תושב לקבל מידע מקיף על התהליכים הכרוכים בבנייה חדשה, תוספת בנייה, פרגולה, מחסן, חניה וכו' עד לקבלת היתר וגמר בנייה.

מידע מפורט ונקודתי ניתן לקבל במשרדי מחלקת ההנדסה בשעות קבלת קהל.

מידע ותכנון

רישוי

ביצוע

גמר בניה

נספח א' להיתר בניה

טופס 9

טופס 10

מסמכים להגשת בקשה להיתר

מסמכים לבקרת התכן

מסמכים לתחילת עבודות

מסמכים למהלך הביצוע

מסמכים לתעודת גמר